คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ หน่วยงาน คำรับรอง 
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน PDF
3 คณะนิติศาสตร์ PDF
4 คณะพยาบาลศาสตร์ PDF
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PDF
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา PDF
7 คณะวิทยาศาสตร์ PDF
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF
10 คณะศึกษาศาสตร์ PDF
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ PDF
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ PDF
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา PDF
14 วิทยาลัยนานาชาติ PDF
15 บัณฑิตวิทยาลัย PDF
16 บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนงานอื่น) PDF
17 สำนักเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน PDF
18 สถาบันทักษิณคดีศึกษา PDF
19 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ PDF
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา PDF
21 สำนักคอมพิวเตอร์ PDF
22 สำนักหอสมุด PDF
23 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน PDF
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง PDF
25 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา PDF
26 ฝ่ายตรวจสอบภายใน PDF
27 ฝ่ายนิติการ PDF
28 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล PDF
29 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย PDF
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง PDF
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา PDF
32 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา PDF
33 ฝ่ายแผนงาน PDF
34 ฝ่ายวิชาการ PDF
35 งานวิเทศสัมพันธ์ PDF
36 สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน PDF