ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Education Quality Assurance) เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย ภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย (หน่วยงานภายในของส่วนงานตามความในมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551) มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้