คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ หน่วยงาน/ส่วนงาน คำรับรอง

ผลการประเมินระดับหน่วยงาน

/ส่วนงาน

ผลการประเมินระดับหลักสูตร
0 มหาวิทยาลัยทักษิณ      
  ส่วนงานวิชาการ      
1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
2 คณะนิติศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
3 คณะพยาบาลศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD    Download 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
5 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
6 คณะวิทยาศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD   Download
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์   PDF   WORD  PDF     WORD    Download
9 คณะศึกษาศาสตร์  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
10 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  PDF   WORD  PDF     WORD   Download
11 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
12 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  PDF   WORD  PDF     WORD    Download
13 วิทยาลัยนานาชาติ  PDF   WORD  PDF     WORD   Download
  ส่วนงานอื่น      
14  บัณฑิตวิทยาลัย  PDF   WORD  PDF     WORD   
15  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  PDF   WORD  PDF     WORD   
16  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  PDF   WORD  PDF     WORD   
7  สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  PDF   WORD  PDF     WORD  
18  สถาบันวิจัยและพัฒนา  PDF    WORD  PDF     WORD  
19  สำนักคอมพิวเตอร์  PDF    WORD  PDF     WORD  
20  สำนักหอสมุด  PDF    WORD  PDF     WORD  
  หน่วยงานบริหาร      
21  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  PDF    WORD  PDF     WORD   
22  ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง  PDF    WORD  PDF     WORD   
23  ฝ่ายกิจการนิสิตสงขลา  PDF    WORD  PDF     WORD   
24  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  PDF    WORD  PDF     WORD   
25  ฝ่ายนิติการ  PDF    WORD  PDF     WORD  
26  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  PDF    WORD  PDF     WORD  
27  ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  PDF   WORD        PDF     WORD  
28  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  PDF    WORD  PDF     WORD  
29  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  PDF    WORD  PDF     WORD  
30  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  PDF    WORD  PDF     WORD  
31  ฝ่ายแผนงาน  PDF    WORD  PDF     WORD  
32  ฝ่ายวิชาการ  PDF    WORD  PDF     WORD  
33  งานวิเทศสัมพันธ์  PDF    WORD  PDF    WORD