ปีการศึกษา 2562

 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 ผลประเมินความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
 ผลประเมินความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครองมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลบุคลากร สายสนับสนุน
 7.1ก-1 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
 7.1ก-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  (แก้ไข 12 มิ.ย.63)
 7.1ก-4 และ 7.1ก-5 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับนานาชาติ (อัปเดต ข้อมูล 16 มิถุนายน )
 7.1ข-5 นิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ด้านภาษาอังกฤษ            
 7.2ก-1  ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
      ระดับปริญญาตรี      ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร
      ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร  
      ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร (รวมปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

 7.2ก-3 ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (แก้ไข 12 มิ.ย.63 เพิ่มความไม่พึงพอใจ)
 7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ 
 7.2ก-5 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
 7.2ก-6 ความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก

 7.3ก-1 7.3ก-2  ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิชาการ (อัปเดต ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน)

 7.3ก-9 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัย วิทยาเขตสงขลา  วิทยาเขตพัทลุง

 7.4ก-1 ผลการประเมินการสื่อสารและการรับรู้ของผู้นำระดับสูง (บุคลากร) - ระดับมหาวิทยาลัย
 7.4ก-8 ผลการกำกับติดตามมาตรฐานหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
 7.4ก-9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ 
 7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ ตามแผนรับนิสิต ปีการศึกษา 2562