คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน คำสั่ง
1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เลขที่ 0393/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค.60
2. คณะนิติศาสตร์ เลขที่ 1143/2560 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 60
3. คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 2672/2560 ลงวันที่ 30 พ.ย.60
เลขที่ 2427/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 61
เลขที่ 3734/2561 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 61
เลขที่ 1269/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย. 62
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 0394/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค.60
5. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เลขที่ 0900/2560 ลงวันที่ 26 พ.ค.60
เลขที่ 4360/2562 ลงวันที่ 22 พ.ย. 62
6. คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 1144/2560 ลงวันที่ 30 มิ.ย.60 
เลขที่ 1360/2561 ลงวันที่ 31 พ.ค.61
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 1223/2561 ลงวันที่ 15 พ.ค.61
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ เลขที่ 0476/2560 ลงวันที่ 14 มี.ค. 60
9. คณะศึกษาศาสตร์ เลขที่ 0186/2560 ลงวันที่ 23 มิ.ย.60
10. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เลขที่ 2445/2560 ลงวันที่ 13 พ.ย. 60
11. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เลขที่ 0554/2554 ลงวันที่ 29 มี.ค. 54
12. วิทยาลัยนานาชาติ เลขที่ 1661/2559 ลงวันที่ 9 ก.ย. 59
13. บัณฑิตวิทยาลัย เลขที่ 3760/2558 ลงวันที่ 30 ก.ย. 58
14. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน เลขที่ 1350/2553 ลงวันที่ 26 ส.ค. 53
15. สถาบันทักษิณคดีศึกษา เลขที่ 0321/2557 ลงวันที่ 26 ก.พ. 57
16. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เลขที่ 0139/2560 ลงวันที่ 24 ม.ค. 60
17. สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ 0477/2560 ลงวันที่ 14 มี.ค. 60
18. สำนักคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1354/2553 ลงวันที่ 26 ส.ค. 53
19. สำนักหอสมุด เลขที่ 3861/2558 ลงวันที่ 9 ต.ค. 58
20. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เลขที่ 0478/2560 ลงวันที่ 14 มี.ค. 60
21. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 2519/2559 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 59
22. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เลขที่ 0137/2560 ลงวันที่ 24 ม.ค.60
23. ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขที่ 4458/2558 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 58
24. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เลขที่ 0136/2560  ลงวันที่ 24 ม.ค.60
25. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย เลขที่ 3395/2558 ลงวันที่ 7 ส.ค. 58
26. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 1438/2560 ลงวันที่ 8 ส.ค. 60
27. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา เลขที่ 0392/2560 ลงวันที่ 1 มี.ค. 60
28. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
29. ฝ่ายแผนงาน เลขที่ 0462/2555 ลงวันที่ 26 มี.ค. 55
30. ฝ่ายวิชาการ เลขที่ 0135/2560 ลงวันที่ 24 ม.ค. 60
31. งานวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 2387/2556 ลงวันที่ 26 พ.ย. 56