สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย

 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีพันธกิจและความรับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล