ปีการศึกษา 2560

 ข้อมูลสถิตินิสิต 
 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ,   ข้อมูลดิบ ปีการศึกษา 2560  (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค.61) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 
   2560 (แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 61)  

 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2559 
 แบบฟอร์มข้อมูล Common Data Set (CDS) สำหรับส่วนงานวิชาการ รายงานในระบบ CHE QA Online  
 ข้อมูลจำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2555-2560  (1 ส.ต.61) 
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60) 
 ผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ / ไม่พอใจของแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ปีการศึกษา 2560 

 สรุปผลการทดสอบ Placement Test  ของนิสิต  โดยใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries
   Online ประจำปีการศึกษา  2560 

 จำนวนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น ปีการศึกษา 2560 
 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (หลักสูตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 


ข้อมูลประกอบระดับหลักสูตร AUN7 และ AUN9

 
แผนพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (AUN7) 
 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด (AUN9)  
 ข้อมูลประกอบการประเมิน ระดับหลักสูตร AUN7 และ AUN9 จากฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 
 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (AUN7) 
 ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักคอมพิวเตอร์ (AUN9) 
 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560 (AUN7) 
 ข้อมูลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560 (ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561)