ข้อมูลสถิตินิสิต

ข้อมูลสถิติบุคลากร (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2566)

จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)   ▶ ภาพรวมคณะต่ออาจารย์ประจำ

ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564)

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564)

▶ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2565 

             ▶ข้อมูลดิบ

             ▶ระดับปริญญาตรี

             ▶ระดับบัณฑิตศึกษา

             ▶ระดับหลักสูตร ส่วนงาน และหน่วยงาน

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กรจากการสื่อสารของผู้นำระดับสูง ปีการศึกษา 2565

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

             ▶วิทยาเขตสงขลา

             ▶วิทยาเขตพัทลุง

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบไม่มุ่งปริญญา (Non-degree) ปีการศึกษา 2565

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน วิทยาเขตพัทลุง

ผลวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ให้ทุน/แหล่งทุนวิจัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

▶ข้อมูลสนับสนุน AUN-QA Criteria 7 Facilities and Infrastructure

             ▶สำนักหอสมุด

             ▶ สำนักคอมพิวเตอร์

             ▶ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

             ▶ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  ▶แผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว   ▶ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

             ▶ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ▶มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (AUN 7.6)