ปีการศึกษา 2563

 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)

 ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2563 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562) (7 พ.ค.64)
 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2563 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562)  ข้อมูลจำแนกรายหลักสูตร (20 พ.ค.64)
 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี  (5 มิ.ย.64)
 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา (แก้ไข 17 มิ.ย.64)
 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  ข้อมูลการตอบแบบประเมิน (ข้อมูลดิบ) (7 มิ.ย.64)
 ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 (ภาพรวมและส่วนงานวิชาการ)    ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร  วิทยาเขต ข้อมูลการตอบแบบประเมิน (ข้อมูลดิบ)
  ประเมินความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ภาพรวม  วิทยาเขตพัทลุง  วิทยาเขตสงขลา  ข้อมูลการตอบแบบประเมิน (ข้อมูลดิบ)
 ผลการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ของนิสิต ปีการศึกษา 2563
 ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจของผู้ให้ทุน/แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ