คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่

หน่วยงาน

คำรับรอง 

 ผลการประเมินระดับหลักสูตร

1 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF  
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน PDF DOWNLOAD
3 คณะนิติศาสตร์ PDF DOWNLOAD
4 คณะพยาบาลศาสตร์ PDF DOWNLOAD
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PDF DOWNLOAD
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา PDF DOWNLOAD
7 คณะวิทยาศาสตร์ PDF DOWNLOAD
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF DOWNLOAD
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF DOWNLOAD
10 คณะศึกษาศาสตร์ PDF DOWNLOAD
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ PDF DOWNLOAD
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ PDF DOWNLOAD
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา PDF DOWNLOAD
14 วิทยาลัยนานาชาติ PDF DOWNLOAD
15 บัณฑิตวิทยาลัย PDF  
16 สำนักเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน PDF  
17 สถาบันทักษิณคดีศึกษา PDF  
18 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ PDF  
19 สถาบันวิจัยและพัฒนา PDF  
20 สำนักคอมพิวเตอร์ PDF  
21 สำนักหอสมุด PDF  
22 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน PDF  
23 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง PDF  
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา PDF  
25 ฝ่ายตรวจสอบภายใน PDF  
26 ฝ่ายนิติการ PDF  
27 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล PDF  
28 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย PDF  
29 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง PDF  
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา PDF  
31 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา PDF  
32 ฝ่ายแผนงาน PDF  
33 ฝ่ายวิชาการ PDF  
34 งานวิเทศสัมพันธ์ PDF  
35 สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน PDF