ปีการศึกษา 2564

  จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)
  ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
  ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563)
  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2564 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563) 
  ผลการวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563) และข้อมูลดิบ จำแนกรายส่วนงานและหลักสูตร 
  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตปัจจุบันต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของนิสิตปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2564 - ระดับส่วนงานวิชาการและหลักสูตร (ฉบับแก้ไข 12/5/65)
  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 - ระดับส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร
  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564  - บัณฑิตวิทยาลัย
  ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับความผูกพัน และระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 - ระดับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2564
  ข้อมูลสารสนเทศของสำนักหอสมุดสนับสนุน AUN QA -Criterion 7 Facilities and Infrastructure
  ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พอใจของผู้ให้ทุน/แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
  ผลสำรวจความสุขบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (ภาพรวม) ประจำปีการศึกษา 2564
  ข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2564
  ข้อมูลค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากรระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
  ข้อมูลค่าเฉลี่ยบรรยากาศการทำงานของบุคลากรระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
  ข้อมูลค่าเฉลี่ยภาวะผู้นำระดับส่วนงาน / หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
  ข้อมูลค่าเฉลี่ยภาวะผู้นำระดับสูงระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 
  ข้อมูลการสอบวัดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ICT ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 )
  ผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และการรับรู้ภาพลักษณ์ของนิสิตปัจจุบันต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนงานวิชาการ หลักสูตร ชั้นปี ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร 
  ผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และการรับรู้ภาพลักษณ์ขอผู้รับบริการวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
  รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ