คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) ประจำปีการศึกษา 2564
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0) 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประจำปีการศึกษา 2565 (ตัวชี้วัด)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ปีการศึกษา 2565 (เกณฑ์การประเมิน)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม Desktop Assessment ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
กฎกระทรวง-การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561