คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ : ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) ประจำปีการศึกษา 2563

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0) 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 แบบฟอร์ม Desktop Assessment ปีการศึกษา 2563
 แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 แบบฟอร์ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
 กฎกระทรวง-การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561