ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้บริหาร
ผศ.ดร. ถาวร จันทโชติ

ผศ.ดร. ถาวร จันทโชติ

ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อ: 074-609618
E-mail: jthavorn@tsu.ac.th
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย

นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อ: (61) 7212
E-mail: qatsu@tsu.ac.th
บุคลากร
นางสาวเฌอสิริ เดชสม

นางสาวเฌอสิริ เดชสม

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (61) 7211
E-mail: qatsu@tsu.ac.th
นางสาวศิริพร รัตนพันธ์

นางสาวศิริพร รัตนพันธ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (61) 7210
E-mail: qatsu@tsu.ac.th
นางสาวภริตา ข้ามเขต

นางสาวภริตา ข้ามเขต

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงาน

เบอร์ติดต่อ: (61) 7213
E-mail: qatsu@tsu.ac.th