ปีการศึกษา 2561

 ข้อมูลสถิตินิสิต
 จำนวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) 
 ข้อมูลจำนวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2556-2561 
 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
 รายได้รวมของส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2559-2561  (ปรับแก้ไขข้อมูล ณ 19 มิ.ย.62)
 รายได้จากบริการวิชาการของส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561
 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  (ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2562)

 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิ.ย.62)
 สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทักษะสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
 สรุปผลการทดสอบสมรรถนะทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561
 ผลหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2561  
 ผลของหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ
 ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
 ผลประเมินระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนำองค์กร ประจำปีการศึกษา 2561
 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นปีการศึกษา 2560
 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของหน่วยงาน/คณะ/มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
 ข้อมูลด้านการวิจัยที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2561 
 สรุปความพึงพอใจ /ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง และความผูกพันของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รวมวิเคราะห์เงินเดือน  (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.62)
 

ข้อมูลประกอบระดับหลักสูตร AUN7 และ AUN9

 แผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 (AUN7) 
 ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอนของสำนักคอมพิวเตอร์ (AUN9) 
 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561 (AUN7) 
 แผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 (AUN7) 
 แผนพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2561
 คู่มือกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 การบริการแก่นิสิตด้านการดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 แผนการบริหารและพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ประจำปี 2562-2565
 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของพื้นที่ในวิทยาเขตพัทลุง
 สภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ในวิทยาเขตสงขลา