มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 กันยายน 2565
โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
โครงการอบรมผู้ตรวประเมิน EdPex assessor
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแบ่งปันเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ระดับมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) สำหรับส่วนงานวิชาการ
โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8
กิจกรรมงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 "New normal คู่ความเป็นไทยอย่างเหมาะสม"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ระดับมหาวิทยาลัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence)


หน้าที่ :