ปีการศึกษา 2562

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย และร้อยละความไม่พึง
    พอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย  
      ระดับปริญญาตรี      ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร
      ระดับบัณฑิตศึกษา     ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร  
      ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร (รวมปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก