ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 18 ม.ค.66 ถึงวันที่ 18 ม.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับที่ 3 (ประจำเดือนธันวาคม 2565)
 
     
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  ---> อ่านทั้งฉบับ PDF <---