ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การสำรวจภาวะการมีงานและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564)
 
     
เรียน  บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564)

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังสำรวจภาวะการมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการดังนี้

1. การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ โดย (ตอบทั้งผู้มีงานทำและยังไม่มีงานทำ)

      -  เข้าไปที่เว็บไซต์ : https://employ.mhesi.go.th  ► มุมบนขวามือ ► เลือก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

      -  Login เข้าใช้งาน โดย
         Username        : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก   
         
Password         : รหัสนิสิต

      -  
คลิก เพื่อดูรายละเอียดวิธีการตอบแบบสอบถาม

2. สำหรับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและมีงานทำแล้ว ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงนายจ้าง (หนังสือถึงนายจ้าง) เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต โดยตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form  คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม


ตอบภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

หมายเหตุ : ข้อ 1 บัณฑิตต้องพิมพ์ใบตอบแบบสอบถามเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 074-609652 ภายใน (61) 7213 ผู้รับผิดชอบ 094-9645947 หรือ e-mail : qatsu@tsu.ac.th