ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ก.ย.65 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 21-22 กันยายน 2565