ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564