ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2564