ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.65 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0
 
     
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4.0 ผ่าน Zoom Meeting โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอดีตรักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร มีผู้บริหารส่วนงานวิชาการ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน