ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ระดับมหาวิทยาลัย
 
     
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกำหนดระบบงาน กระบวนการทำงานหลัก กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ (TQA Lead Assessor และ EdPEx Lead Assessor) เป็นวิทยากรการอบรม และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ