ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.65 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8
 
     
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการติดตามความก้าวหน้า โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8 โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ และ ผศ.พ.ต.ท.นภดล ทองนพเนื้อ ให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน ซึ่งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ