ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.64 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) ระดับมหาวิทยาลัย
 
     
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานเพื่อความเป็นเลิศ (Operation Excellence) สำหรับส่วนงานวิชาการ ครั้งที่ 3 ผ่านออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการกำหนดระบบงาน กระบวนการทำงานหลัก กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์) เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ (TQA Lead Assessor และ EdPEx Lead Assessor) เป็นวิทยากรการอบรม และมีผู้บริหารของระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ