การสำรวจภาวะการมีงานทำและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

   13 พ.ย. 66  /   1434

เรียน  บัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ (รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565)

ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังสำรวจภาวะการมีงานทำและการประเมินคุณภาพบัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จึงขอความอนุเคราะห์บัณฑิตทุกท่าน ดำเนินการดังนี้

1. การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ 
     -  เข้าไปที่เว็บไซต์ : https://employ.mhesi.go.th  ► มุมบนขวามือ ► เลือก สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
     -  Login เข้าใช้งาน โดย
         Username        : เลขบัตรประชาชน 13 หลัก   
         Password         : รหัสนิสิต

2. สำหรับบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและมีงานทำแล้ว 
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือถึงนายจ้าง เพื่อตอบแบบสอบถามการประเมินคุณภาพบัณฑิต (คลิก  หนังสือถึงนายจ้าง)    
โดยตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form  (คลิก เพื่อตอบแบบสอบถาม)

3. นิยามการมีงานทำ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับผลตอบแทนจากกิจกรรมใดๆ ดังต่อไปนี้
     1) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง หมายถึง เป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่งและได้จ้างบุคคลอื่นมาทำงานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง
     2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง เป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลำพังผู้เดียวหรืออาจมีบุคคลอื่นมาร่วมกิจการด้วย เพื่อหวังผลกำไรหรือส่วนแบ่งและไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นสำหรับงานที่ทำ
     3) ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยทำงานในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างในการทำเกษตรหรือธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน
     4) ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ที่ทำงานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานอาจจะเป็นเงินหรือสิ่งของ ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
          - ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
          - ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
          - ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ทำงานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ที่รับจ้างทำงานที่บ้าน

ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566