เตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon-University Connected

   9 พ.ค. 66  /   203

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินทธ์ ดำนุ้ย) พร้อมด้วย นางสาวภริตา ข้ามเขต และบุคลากรของฝ่ายวิชาการและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon-University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) และรบบคลังข้อมูล เพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับผิดชอบในการจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัญฑิต