โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0

   27 เม.ย. 66  /   308

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัด "โครงการอบรม เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA Version 4.0” พิธีเปิดโดย ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และทีมวิทยากรดังนี้

1. ผศ.ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ช่วยพนัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

4. ผศ.ดร.ธิติมา ณ สงขลา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. อ.ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. อ.ดร.นิจกานต์ หนูอุไร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

8. ผศ.ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยมีวัตถุประสงค์ ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN QA Version 4.0 ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร และผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 220 คน

#AUNQA #QA #QATSU #TSU