การติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ EdPEx200 ครั้งที่ 1

   12 เม.ย. 66  /   156

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ EdPEx200 ครั้งที่ 1 ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้ทรงคุณวุฒิของ สป.อว. ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ กรรมการประเมิน EdPEx200 มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของ สป.อว. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ นำเสนอความก้าวหน้าและแผนพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2565 และมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และทีม TSU EdPEx Facilitator เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 12 คน เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพและการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และผ่านการประเมิน EdPEx300 ภายในปีการศึกษา 2567

#EdPEx #QA #QATSU #TSU