โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น

   6 เม.ย. 66  /   317

 

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2566 : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx สำหรับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น”

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) เป็นวิทยากร และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพมาศ ปักเข็ม) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรคณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิทธิ์ บุญชุม) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ) หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี) และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย) เป็นผู้ช่วยวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานได้มีโอกาสในการทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEx การแลกเปลี่ยนการเขียนรายงานประเมินตนเองตามแนวทาง ADLI และเน้นการตอบคำถาม Basic Question ตามเกณฑ์ EdPEx และหน่วยงานได้ร่างรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน 69 คน

#EdPEx #QA #QATSU #TSU