โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx สำหรับหน่วยงานบริหาร

   30 มี.ค. 66   /  38

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx สำหรับหน่วยงานบริหาร”

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) เป็นวิทยากร และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา) รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อาจารย์จิราพร คงรอด) หัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี) และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย) เป็นผู้ช่วยวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์ และแนวทางการเขียนรายงาน EdPEx ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานบริหาร โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรหน่วยงานบริหารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 คน