บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

   27 มี.ค. 66  /   156

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 : บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานแบบลีน (Lean Management) เพื่อให้การขับเคลื่อน Quick Winที่ 9 : การลดขั้นตอนของระบบงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ