ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)

   22 มี.ค. 66   /  36

EdPEx Coaching: เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย) ได้ให้คำแนะนำ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ให้กับ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง) หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา (นางสาวอรกมล ไกรวงศ์) และบุคลากร สวพ. ร่วมเข้าฟังและแลกเปลร่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง