ทีม TSU EdPEx Facilitator ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดทำ SAR เพื่อส่ง EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สป.อว.

   27 ก.พ. 66   /  11

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา) และผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย) ในฐานะทีม TSU EdPEx Facilitator ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดทำ SAR เพื่อส่ง EdPEx200 รุ่นที่ 10 ของ สป.อว.