ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
KM
นโยบายการจัดการความรู้
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

QA-TSU : Share & Learn ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เส้นทางความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx200 Journey toward Excellence Organization: EdPEx200”
-
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดย อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ