ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
 
 
QA&AUN-QA
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก

 
คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2565
 
ลำดับที่ หน่วยงาน คำรับรอง 
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   PDF   
3 คณะนิติศาสตร์   PDF    
4 คณะพยาบาลศาสตร์   PDF    
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   PDF    
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   PDF    
7 คณะวิทยาศาสตร์   PDF   
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์   PDF    
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF  
10 คณะศึกษาศาสตร์   PDF    
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   PDF   
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    PDF    
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    PDF    
14 วิทยาลัยนานาชาติ   PDF    
15 บัณฑิตวิทยาลัย    PDF    
16 บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนงานอื่น)    
17 สำนักเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน  
18 สถาบันทักษิณคดีศึกษา      
19 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา
21 สำนักคอมพิวเตอร์       
22 สำนักหอสมุด       
23 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง    
25 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  
26 ฝ่ายตรวจสอบภายใน    
27 ฝ่ายนิติการ     
28 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  
29 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย    
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา    
32 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา     
33 ฝ่ายแผนงาน  
34 ฝ่ายวิชาการ   
35 งานวิเทศสัมพันธ์  
36 สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน