ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

 
คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2564
 
ลำดับที่ หน่วยงาน คำรับรอง 
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   PDF   
3 คณะนิติศาสตร์   PDF    
4 คณะพยาบาลศาสตร์   PDF    
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   PDF    
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   PDF    
7 คณะวิทยาศาสตร์   PDF   
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์   PDF    
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF  
10 คณะศึกษาศาสตร์   PDF    
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   PDF   
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    PDF    
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    PDF    
14 วิทยาลัยนานาชาติ   PDF    
15 บัณฑิตวิทยาลัย    PDF    
16 บัณฑิตวิทยาลัย(ส่วนงานอื่น)    PDF    
17 สำนักเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน PDF
18 สถาบันทักษิณคดีศึกษา    PDF    
19 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ PDF
20 สถาบันวิจัยและพัฒนา    PDF    
21 สำนักคอมพิวเตอร์    PDF    
22 สำนักหอสมุด    PDF    
23 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน PDF
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง    PDF    
25 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา    PDF    
26 ฝ่ายตรวจสอบภายใน    PDF    
27 ฝ่ายนิติการ    PDF    
28 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล PDF
29 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย    PDF    
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง    PDF    
31 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา    PDF    
32 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    PDF    
33 ฝ่ายแผนงาน PDF
34 ฝ่ายวิชาการ    PDF    
35 งานวิเทศสัมพันธ์ PDF
36
สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
PDF