ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

 
คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563
 
ลำดับที่ หน่วยงาน คำรับรอง   ผลการประเมินระดับหลักสูตร
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF  
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   PDF   
 DOWNLOAD
3 คณะนิติศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
4 คณะพยาบาลศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   PDF    
 DOWNLOAD
7 คณะวิทยาศาสตร์   PDF   
 DOWNLOAD
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
10 คณะศึกษาศาสตร์   PDF    
 DOWNLOAD
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   PDF   
 DOWNLOAD
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ    PDF    
 DOWNLOAD
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    PDF    
 DOWNLOAD
14 วิทยาลัยนานาชาติ   PDF    
 DOWNLOAD
15 บัณฑิตวิทยาลัย    PDF    
 
16 สำนักเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน    PDF    
 
17 สถาบันทักษิณคดีศึกษา    PDF    
 
18 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ    PDF    
 
19 สถาบันวิจัยและพัฒนา    PDF    
 
20 สำนักคอมพิวเตอร์    PDF    
 
21 สำนักหอสมุด    PDF    
 
22 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน    PDF    
 
23 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง    PDF    
 
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา    PDF    
 
25 ฝ่ายตรวจสอบภายใน    PDF    
 
26 ฝ่ายนิติการ    PDF    
 
27 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล    PDF    
 
28 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย    PDF    
 
29 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง    PDF    
 
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา    PDF    
 
31 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    PDF    
 
32 ฝ่ายแผนงาน    PDF    
 
33 ฝ่ายวิชาการ    PDF    
 
34 งานวิเทศสัมพันธ์    PDF    
 
35
สำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
   PDF