ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 คำรับรองและผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
 
ปีการศึกษา 2560 คำรับรองและผลการประเมิน กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ หน่วยงาน (คำรับรอง) ระดับส่วนงาน   ระดับหลักสูตร
0 มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  หน่วยงานวิชาการ    
1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  PDF     WORD   Download
2 คณะนิติศาสตร์  PDF     WORD   Download
3 คณะพยาบาลศาสตร์  PDF     WORD   Download
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  PDF     WORD   Download
5 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  PDF     WORD  Download
6 คณะวิทยาศาสตร์  PDF     WORD  Download
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์  PDF     WORD   Download
8 คณะศิลปกรรมศาสตร์  PDF     WORD   Download
9 คณะศึกษาศาสตร์  PDF     WORD   Download
10 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  PDF     WORD   Download 
11 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  PDF     WORD   Download
12 วิทยาลัยนานาชาติ  PDF     WORD   Download
  ส่วนงานอื่น    
13 บัณฑิตวิทยาลัย  PDF     WORD   
14 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  PDF     WORD   
15 สถาบันทักษิณคดีศึกษา  PDF     WORD   
16 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  PDF     WORD   
17 สถาบันวิจัยและพัฒนา  PDF     WORD   
18 สำนักคอมพิวเตอร์  PDF     WORD   
19 สำนักหอสมุด  PDF     WORD   
  หน่วยงานบริหาร    
20 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  PDF     WORD   
21 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง  PDF     WORD   
22 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา  PDF     WORD   
23 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  PDF     WORD   
24 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  PDF     WORD  
25 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย  PDF     WORD  
26 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง  PDF     WORD  
27 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  PDF     WORD   
28 ประกันคุณภาพการศึกษา  PDF     WORD   
29 ฝ่ายแผนงาน  PDF     WORD  
30 ฝ่ายวิชาการ  PDF     WORD  
31 งานวิเทศสัมพันธ์  PDF     WORD