ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก


คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ หน่วยงาน คำรับรอง   ผลการประเมินระดับหลักสูตร
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF   
2 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน PDF
 DOWNLOAD
3 คณะนิติศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
4 คณะพยาบาลศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา PDF
 DOWNLOAD
7 คณะวิทยาศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
10 คณะศึกษาศาสตร์ PDF
 DOWNLOAD
11 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ PDF
 DOWNLOAD
12 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ PDF
 DOWNLOAD
13 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา PDF
 DOWNLOAD
14 วิทยาลัยนานาชาติ PDF
 DOWNLOAD
15 บัณฑิตวิทยาลัย PDF
 
16 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน PDF
 
17 สถาบันทักษิณคดีศึกษา PDF
 
18 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ PDF
 
19 สถาบันวิจัยและพัฒนา PDF
 
20 สำนักคอมพิวเตอร์ PDF
 
21 สำนักหอสมุด PDF
 
22 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน PDF
 
23 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง PDF
 
24 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา PDF
 
25 ฝ่ายตรวจสอบภายใน PDF
 
26 ฝ่ายนิติการ PDF   
27 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล PDF   
28 ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย PDF   
29 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง PDF
 
30 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา PDF  
31 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา PDF   
32 ฝ่ายแผนงาน PDF    
33 ฝ่ายวิชาการ PDF   
34 งานวิเทศสัมพันธ์ PDF