ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2560 คำรับรองและผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
 
ปีการศึกษา 2560 - รายงานผลการประเมิน กลับหน้าหลัก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานและหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 
2560
 

ส่วนงาน

ระดับส่วนงาน

ระดับหลักสูตร

 0. มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

ส่วนงานวิชาการ

 

 

 1. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

PDF     WORD 

 Download

 2. คณะนิติศาสตร์

PDF     WORD 

 Download

 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PDF     WORD 

Download

 4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

PDF    WORD 

Download

 5. คณะวิทยาศาสตร์

PDF    WORD

Download

 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

PDF    WORD 

Download

 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

PDF    WORD 

Download

 8. คณะศึกษาศาสตร์

PDF    WORD 

Download

 9. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

PDF    WORD 

Download

 10. คณะพยาบาลศาสตร์

PDF    WORD  Download

 11. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

PDF    WORD 

Download

 12. วิทยาลัยนานาชาติ

PDF    WORD 

Download

 ส่วนงานอื่น

 

 

 13. บัณฑิตวิทยาลัย

PDF     WORD 

 

 14. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน

PDF     WORD 

 

 15. สถาบันทักษิณคดีศึกษา

PDF     WORD 

 

 16. สถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ

PDF     WORD 

 

 17. สถาบันวิจัยและพัฒนา

PDF     WORD 

 

 18. สำนักคอมพิวเตอร์

PDF     WORD 

 

 19. สำนักหอสมุด

PDF     WORD 

 

หน่วยงานบริหาร

 

 

 20. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

PDF      WORD 

 

 21. ฝ่ายกิจการนิสิตพัทลุง

PDF      WORD 

 

 22. ฝ่ายกิจการนิสิตสงขลา

PDF      WORD 

 

 23. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

PDF      WORD 

 

 24. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล

PDF      WORD 

 

 25. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย

PDF      WORD

 

 26. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง

PDF      WORD 

 

 27. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

PDF      WORD 

 

 28. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

PDF      WORD 

 

 29. ฝ่ายแผนงาน

PDF       WORD

 

 30. ฝ่ายวิชาการ

PDF      WORD

 

 31งานวิเทศสัมพันธ์

PDF      WORD