ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง กลับหน้าหลัก

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2562
 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0) 


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 แบบฟอร์ม Desktop Assessment ปีการศึกษา 2563
 แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
 แบบฟอร์ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563


กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
 กฎกระทรวง-การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562