ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา (QA)
คู่มือ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2565
 
รายชื่อผู้ประเมิน กลับหน้าหลัก

 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563
 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา  AUN QA สถาบันอื่นที่ขึ้นทะเบียน ทปอ. (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2565) 
 รายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA v.4 สถาบันอื่นที่ขึ้นทะเบียน ทปอ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคมม 2565)