ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ข้อมูล ITA
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากุล่มอื่น
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ข้อมูล ITA ปี 2565
 
ITA ปี 2564 กลับหน้าหลัก

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 
ข้อ ประเด็นคำถาม รายละเอียด / URL หมายเหตุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน     
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-
แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และ   การแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=410  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
-
แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=1&mid=388  
O3 อำนาจหน้าที่
-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=370  
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 - แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่าง เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
 https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
O5 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบ ด้วย
 - ที่อยู่หน่วยงาน
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - หมายเลขโทรสาร
 - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 - แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=6&mid=344  
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=394
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่
การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558
 
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
https://www.qa.tsu.ac.th/pagenews.php?cat_id=1
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานทีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.qa.tsu.ac.th/  
O9 Social Network
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ดังนี้
1. e-mail : qa-tsu@hotmail.com
2. Facebook : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ
3. Line : QA TSU Team, ฝ่าย QA และ QA Staff

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ  เป็นต้น
-  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
 https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
 https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-
แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น   เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา (QA) https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=394
2. คู่มือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=3&mid=393

 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=5&mid=394

 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
1. https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=422
2. https://www.esar.tsu.ac.th/control/login.jsp

 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
https://www.qa.tsu.ac.th/page.php?idm=7&mid=439
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีแบบสำรวจความพึงพอใจ จำนวน 3 ฉบับ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับปริญญาตรี ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และความไม่พึงพอใจ มีค่าร้อยละ 0.52
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับบัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และความไม่พึงพอใจ มีค่าร้อยละ 0.25
3. แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการ ความพึงพอใจ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และความไม่พึงพอใจ มีค่าร้อยละ 0
 
O17 E–Service
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
1. https://www.qa.tsu.ac.th/
2. https://www.facebook.com/qa.tsu
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการ   ใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

https://www.qa.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=2&mid=409  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
   
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
1. https://www.gprocurement.go.th/new_index.html
2. http://procure.tsu.ac.th/
 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจ้างในเดือนนั้น)
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
1. https://www.gprocurement.go.th/new_index.html
2. http://procure.tsu.ac.th/
 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
ระบบบริหารงบประมาณ
1. http://10.20.3.25/sign-in.php
2. http://10.20.3.25/SDPcommon/system/index.php?mysession=SDP0086478001616399057
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรร

- เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
http://capr.tsu.ac.th/
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
http://capr.tsu.ac.th/
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
http://capr.tsu.ac.th/
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ระบบ e-SAR TSU https://esar.tsu.ac.th/
ตามตัวชี้วัด
-  ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา
-  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงาน
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
http://www.tsu.ac.th/complaint/
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ดำเนินการตามช่องทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
http://www.tsu.ac.th/complaint/
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่นจำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
ดำเนินการตามมหาวิทยาลัย
http://www.tsu.ac.th/complaint/
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีช่องทางรับความคิดเห็นของหน่วยงาน ดังนี้
1. e-mail : qa-tsu@hotmail.com
2. Facebook : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ
3. Line : QA TSU Team, ฝ่าย QA และ QA Staff
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564
ข้อมูล/สถิติ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล
http://www.qa.tsu.ac.th/