ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ข้อมูล ITA
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากุล่มอื่น
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ข้อมูล ITA ปี 2565
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากุล่มอื่น กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2562

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย และร้อยละความไม่พึง
    พอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย  
      ระดับปริญญาตรี      ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร
      ระดับบัณฑิตศึกษา     ภาพรวมมหาวิทยาลัยทักษิณ        ส่วนงานวิชาการและหลักสูตร  
      ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร (รวมปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก