ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย QA
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
 
ผู้บริหาร/บุคลากร กลับหน้าหลักผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถาวร  จันทโชติ
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
โทร. -, E-mail : -
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. (61) 7212, E-mail : qatsu@tsu.ac.th                                                   
      
     นางสาวเฌอสิริ เดชสม                                                          นางศิริพร รัตนพันธ์        
                                  เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                           เจ้าหน้าที่บริหารงาน
              โทร. (61) 7211, E-mail : qa-tsu@tsu.ac.th                       โทร. (61) 7210, E-mail : qa-tsu@tsu.ac.th

 
 
                                                
        
         นางสาวภริตา ข้ามเขต                                                        นายชาคริต  ทองนวล         
                                   เจ้าหน้าที่บริหารงาน                                                           เจ้าหน้าที่บริหารงาน
                              E-mail : qatsu@tsu.ac.th                                                  E-mail : qatsu@tsu.ac.th