ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับฝ่าย QA
ความเป็นมา
พันธกิจ
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร/บุคลากร
 
ความเป็นมา กลับหน้าหลัก

  
       สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย
 
       ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มีพันธกิจและความรับผิดชอบในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล