ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ข้อมูลฝ่าย QA
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริหารความเสี่ยง
งานควบคุมภายใน
 
งานบริหารความเสี่ยง กลับหน้าหลัก