ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับที่ 2 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)
 
     
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  ---> อ่านทั้งฉบับ PDF <---