ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ก.พ.65 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การแบ่งปันเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร”
 
     
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สป.อว.จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การแบ่งปันเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร” ผ่าน Zoom Meeting  
มีผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานวิชาการเข้าร่วมประชุมที่ส่วนงานทั้ง 14 ส่วนงาน
ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหารเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุม 18311 วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร วิทยาเขตพัทลุง